Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden op de website www.croqqer.be. Deze website is eigendom van Croqqer B.V., met maatschappelijke zetel te Amsterdam en ingeschreven onder nummer 61150096 bij de Kamer van Koophandel. De website en de hierop aangeboden diensten samen worden hierna aangeduid als “Dienst”. Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Croqqer Privacy Statement (“Privacybeleid”) zorgvuldig door voordat je de Dienst gaat gebruiken. Je vindt ons Privacy Statement hier. Je gebruik van de Dienst vormt je aanvaarding van en instemming met alle bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement en de bevestiging dat je 18 jaar of ouder bent. Als je bezwaar hebt tegen enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy Statement, dan is het niet mogelijk de Dienst te gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement worden hierna tezamen aangeduid als “de Overeenkomst”.
1. Croqqer brengt Croqqers en Klusplaatsers bij elkaar
Croqqer legt de verbinding tussen individuen die werkzaamheden uitgevoerd wensen te krijgen (“Klusplaatsers”) en individuen die de klus (werkzaamheden) uitvoeren (“Croqqers”). Klusplaatsers en Croqqers samen worden hierna “Gebruiker” genoemd. Die werkzaamheden die op verzoek van de Klusplaatsers door de Croqqers worden uitgevoerd worden hierna aangeduid als “Klus” of “Klussen”.
2. Croqqer faciliteert een platform
De Dienst faciliteert slechts een platform om de verbinding te leggen tussen Gebruikers. Croqqer neemt niet deel aan de interactie tussen Gebruikers. Croqqer heeft geen controle over de kwaliteit, timing, wettigheid van de klus, het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtingen tussen Gebruikers of enig ander aspect dan ook. Dit geldt ook voor de beoordelingen van en door Gebruikers. Hoewel Croqqer in de mate van het mogelijke een antecedentenonderzoek van Croqqers uitvoert kan Croqqer niet garanderen dat elke Gebruiker is wie deze beweert te zijn. Croqqer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via de Dienst is verkregen. Alhoewel Croqqer de achtergronden van Croqqers controleert is het verstandig om in de interactie met andere Gebruikers steeds voorzichtig te zijn en het gezond verstand laten prevaleren om zijn persoonlijke veiligheid en eigendommen te beschermen, net zoals men zou doen in de interactie met elke andere persoon die men niet kent. Elke Klusplaatser dient dan ook zelf te onderzoeken en te beoordelen of een specifieke Croqqer de juiste persoon voor een Klus is.
3. Transacties
Gebruikers van de Dienst sluiten rechtstreeks een overeenkomst voor uitvoering van de Klus met andere Gebruikers. Croqqer is hier geen partij bij. Croqqer faciliteert deze overeenkomst door het leveren van een medium/platform voor het uitwisselen van geld daar waar het betaalde klussen betreft. Ondergrens van een betaalde Klus is 10,00 €.
4. Inning en Betaling
Een Klus wordt pas toegekend aan de Croqqer als het overeengekomen bedrag door de Klusplaatser op de rekening van Croqqer is overgeschreven. Wanneer de Klus als “uitgevoerd” wordt gemeld door beide Gebruikers wordt het aan de Croqqer toekomend bedrag aan hem of haar overgemaakt indien het een betaalde Klus betreft. Croqqer heeft het recht om een Croqqer Bijdrage in rekening te brengen als een vergoeding voor de bemiddeling na een voltooide Klustransactie. De betaling aan de Croqqer zal plaatsvinden aan het einde van een voltooide Klus en dit tweewekelijks nadat de betreffende Klus “uitgevoerd” is gemeld, met dien verstande dat betaling slechts gebeurt voor bedragen van minimaal acht Euro.
5. Annuleren, herroepen en wijziging
De wet “koop op afstand” voorziet in het herroepingsrecht. Dit houdt onder meer in dat wanneer een consument een product of dienst online bestelt, deze binnen 14 dagen kan annuleren. Klusplaatser erkent dat hij uitdrukkelijk afstand doet van dit herroepingsrecht : op het moment dat Klusplaatser de klus heeft toegewezen aan een Croqqer is de dienst door Croqqer (bemiddeling) namelijk reeds uitgevoerd.
Verwijderen of wijzigen/aanpassen van een klus kan ten alle tijde tot op het moment dat een klus is toegewezen.
6. Geschillen tussen Gebruikers
De Dienst is slechts een platform voor het faciliteren van Gebruikers. Omdat Croqqer niet betrokken is bij het daadwerkelijke contact tussen Gebruikers of bij de uitvoering van de Klus, zal de Gebruiker bij een geschil met een of meer andere Gebruikers Croqqer (en diens werknemers, directeuren, investeerders en dochterondernemingen) vrijwaren voor alle claims, kosten, eisen of schade van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen. Croqqer wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor conflicten die zouden kunnen ontstaan tussen Gebruikers van de Dienst. Croqqer is dan ook niet gehouden tot enige vergoeding of terugbetaling aan Gebruikers in verband hiermee, behoudens in geval van bewezen zware fout of grove nalatigheid van Croqqer. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle eventuele belastingen die van toepassing zijn op de Diensten die onder deze Overeenkomst gesloten worden. Een vergoeding voor een Klus betaald in contanten, buiten de Dienst om, is niet onderworpen aan enige compensatie of terugbetaling door Croqqer in welke vorm dan ook.
7. Croqqer is een Open Community
De Dienst kan profielen, e-mail systemen, blogs, message boards, beoordelingen, chat areas, nieuwsgroepen, fora en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die Gebruikers in staat stellen te communiceren met andere Gebruikers. De Gebruiker mag alleen gebruik maken van dergelijke instrumenten voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat relevant is voor en eigen is aan het van toepassing zijnde forum en/of de Dienst. De Gebruiker mag niet:
 • Spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van lasterlijke, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • De Dienst gebruiken voor welk doel dan ook in strijd met nationale of internationale wetgeving.
 • Adverteren met goederen of diensten voor enig commercieel doel dat niet relevant is voor de Klus die wordt aangeboden/uitgevoerd via de Dienst.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of ander materiaal bevat dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt of kan schenden.
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software bevatten die de werking van andermans computer kunnen schaden.
 • Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.
 • Zich voordoen als een andere persoon of toestaan dat een ander persoon of entiteit zijn identiteit gebruikt om een Klus te plaatsen, uit te voeren, te bekijken of commentaar te geven.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere Gebruiker waarvan men (redelijkerwijs) weet dat dit niet legaal gedistribueerd kan worden via de Dienst.
 • Impliceren of stellen dat enige verklaring wordt gesteund door Croqqer zonder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Croqqer te hebben verkregen.
 • Gebruik maken van een robot, spider, handmatige en/of automatische processen of apparaten waarmee gegevens opgehaald worden door data-crawl, scraping of andere technieken.
 • De Dienst, zijn servers of verbonden netwerken hacken.
 • Content up-loaden die beledigend en/of schadelijk is, die racisme, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig individu of groep van individuen predikt.
 • Een e-mail adres, telefoonnummer of andere website op zijn profiel of het Klusprikbord vermelden.
 • Onder het mom van een ruil- of vrijwilligersklus (een vacature voor) een betaalde Klus aanbieden.
Croqqer is niet verantwoordelijk voor acties van Gebruikers met betrekking tot informatie of over materialen geplaatst door een Gebruiker in welke publiek toegankelijke omgeving dan ook.
8. Account en Beveiliging
Gebruiker is de enige geautoriseerde Gebruiker van zijn account. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord voor de toegang tot de Dienst en is alleen en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn wachtwoord of account. Croqqer heeft geen controle over het gebruik van het account van een Gebruiker en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid daarvan af. De Gebruiker dient bij enig vermoeden dat een onbevoegde partij zijn wachtwoord of account gebruikt of een andere inbreuk op de beveiliging, onmiddellijk contact op te nemen met Croqqer via e-mail: info@croqqer.com.
9. Geen reclame
De Dienst mag niet worden gebruikt voor het werven voor een ander bedrijf, website of dienst. De Gebruiker mag niet vragen om, reclame maken voor of contact opnemen met andere Gebruikers om hen direct een Klus aan te bieden of voor andere doeleinden die geen verband houden met de Dienst. De Dienst mag niet gebruikt worden om Gebruikersnamen en / of e-mailadressen van Gebruikers door elektronische of andere middelen te verzamelen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Croqqer.
10. Links naar andere websites
Links (zoals hyperlinks) van de Dienst naar andere sites op het web houden geen goedkeuring in van Croqqer van deze sites of hun inhoud. Dergelijke links worden slechts beschouwd als een service voor de Gebruiker, Croqqer heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
11. Jouw gegevens
“Mijn Croqqer” wordt gedefinieerd als alle informatie en materialen die Gebruiker aan Croqqer of andere Gebruikers verschaft, op welke manier dan ook, in verband met zijn registratie voor en het gebruik van de Dienst, met inbegrip maar niet beperkt tot de informatie en materialen geplaatst of verzonden voor gebruik in openbare ruimten. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor informatie die hij verschaft en Croqqer handelt slechts als een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van de informatie van Gebruiker. De informatie en materialen als bedoeld in dit artikel worden gezamenlijk aangeduid als “User Generated Content.” Gebruiker verklaart hierbij en garandeert Croqqer dat deze informatie:
 • niet vals, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend is;
 • niet frauduleus is of betrekking heeft op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen;
 • geen inbreuk maakt op het copyright, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of privacy;
 • niet in strijd is met enige lokale of internationale wet, verordening of regelgeving;
 • niet lasterlijk, smadelijk, bedreigend, treiterend of anderszins onrechtmatig is;
 • geen pornografie bevat of schadelijk is voor minderjarigen;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere programma routines bevat die bedoeld zijn om schade aan te brengen en/of het nadelig verstoren van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie;
 • er niet toe leidt dat Croqqer diensten van Internet Service Providers, andere partners of leveranciers verliest.
Gebruiker verleent hierbij Croqqer het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare (via verschillende kanalen) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en alle andere rechten op de User Generated Content uit te oefenen in elke op heden bekende of toekomstige vorm in het kader van de uitvoering en het verbeteren van de Dienst.
12. Beoordelingen
De Dienst faciliteert beoordelingen van Gebruikers. Dergelijke beoordelingen zijn de beoordelingen van Gebruikers en niet de mening van Croqqer en zijn niet gecontroleerd door Croqqer. Gebruiker erkent dat Croqqer niet aansprakelijk is voor deze beoordelingen en referenties. Croqqer treedt niet in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser van de beoordeling.
13. Inhoudingen
De Dienst leidt niet tot een arbeidsovereenkomst of enig ondergeschikt verband tussen de Gebruiker en Croqqer. Croqqer kan op geen enkele manier beschouwd worden als werkgever van enige Gebruiker. Croqqer is dan ook niet aansprakelijk voor enige belasting of inhouding, met inbegrip van maar niet beperkt tot loonbelasting, sociale lasten of andere heffingen in verband met het gebruik van de Diensten. Gebruiker vrijwaart Croqqer voor alle claims, kosten en vergoedingen (met inbegrip van rentes en eventuele boetes) in het kader van enige belasting die zou verschuldigd zijn in verband met het gebruik van de Diensten. Croqqer verplicht zich er wel toe om aan alle Gebruikers die een vergoeding ontvangen / ontvangen hebben voor een Klus via Croqqer een fiscale fiche (281.20 en 281.30) af te leveren conform de toepasselijke wetgeving terzake.
14. Plaats een klus voor een ander
Als Gebruiker een klus plaatst voor een ander, wordt Gebruiker geacht het akkoord met het plaatsen van die  klus te hebben bekomen.
15. Beëindiging en opschorting
Croqqer kan het recht om de Dienst te gebruiken op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en inzicht beëindigen of opschorten met of zonder opgave van reden middels een aan Gebruiker gerichte brief of e-mailbericht van een dergelijke beëindiging en de beëindiging zal onmiddellijk van kracht zijn bij de aanlevering van een dergelijke kennisgeving. Croqqer behoudt zich ten allen tijde het recht om zonder vermelding van redenen een registratie of aanvraag te weigeren. Zonder beperking mag Croqqer het recht om de Dienst te gebruiken naar keuze beëindigen of schorsen bij een inbreuk op de voorwaarden van deze Overeenkomst of indien Gebruiker ongepast en/of aanstootgevend gedrag vertoont/heeft vertoond. Naast de beëindiging of de schorsing van het account, behoudt Croqqer zich het recht om passende juridische stappen te nemen. Gebruiker kan deze Overeenkomst ten allen tijde beëindigen door het gebruik te beëindigen van de Dienst.
16. Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendomsrecht (©) van alle vormen van informatie (waaronder onder meer maar niet beperkt tot logo‘s, redactionele inhoud, foto‘s, HTML code) op www.croqqer.be berust bij Croqqer B.V.. De Dienst en de handelsmerken van Croqqer met inbegrip van maar niet beperkt tot Croqqer en de Croqqer logo‘s zijn merken in eigendom van Croqqer B.V.. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo‘s en/of handelsnamen zijn en blijven het eigendom van hun respectieve eigenaars. Gebruiker mag deze merken, logo‘s of handelsnamen niet kopiëren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
17. Nieuwsbrieven
Gebruiker verleent Croqqer het recht om via nieuwsbrieven te informeren over nieuwe features en updates van en rond Croqqer en zorgvuldig door haar geselecteerde partners. Op elke gewenst moment kan Gebruiker zich op deze service uitschrijven of opnieuw abonneren.
18. Toepasselijk recht en regeling van geschillen
De inhoud, de publicaties en de Diensten aangeboden op de website www.croqqer.be zijn onderworpen aan het Nederlands recht. In geval van geschil met betrekking tot (de interpretatie van) deze Gebruiksvoorwaarden of de website is de Rechtbank van Amsterdam exclusief bevoegd.
HIERBIJ BEVESTIG IK DAT IK DE VOORGAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN  HEB GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GA DAT MIJN GEBRUIK VAN DE DIENST EEN ERKENNING IS VAN MIJN OVEREENKOMST WAARDOOR IK GEBONDEN BEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
Croqqer home
Klussen klusjesman huishoudhulp Brussel Klussen Antwerpen Klussen Gent Klussen Brugge Klussen Hasselt Klussen Namen Klussen Oostende Klussen Mechelen Klussen Florenville Klussen Bouillon Klussen Luik Klussen Spa Klussen Malmedy Klussen Rumst Klusjesman Antwerpen Computerhulp Antwerpen Schoonmaker Antwerpen Klusser Bijverdienen Bijverdienste Gratis Mens Mensen Liefde Delen deeleconomie tuinman Gent klusser Gent Start People USG klusjesman klusjesvrouw